Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode


Všeobecné obchodné podmienky
pre predaj tovaru prostredníctvom internetovej stránky www.aquapumps.sk


Článok I.
Úvodné ustanovenia

Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.aquapumps.sk a jeho podstránkach. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.aquapumps.sk a zároveň predávajúcim je:

Patrik Bednár-AQUAPUMPS
Jánovce 195
059 13 Jánovce pri Poprade
IČO: 46415513
IČ DPH: SK1082164765
Zapísaný na OÚ v Poprade, č živn. reg.: 740-27266
info@aquapumps.sk

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu : 4020258429/7500
IBAN: SK77 7500 0000 0040 2025 8429

Dôležité upozornenie! Na danej adrese sa nenachádza prevádzka.

Osobný odber tovaru v Jánovciach na adrese Jánovce 195 je možný po vyzvaní, prípadne po predchádzajúcej telefonickej dohode na čísle 0911 528 094 alebo 0917 616 877.


Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá spôsobom uvedeným v časti "objednávanie tovaru" v týchto obchodných podmienkach kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci na stránke www.aquapumps.sk ponúka. Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

Obchodné podmienky - zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto obchodné podmienky.

Článok II.
Objednanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

Kupujúci môže objednať tovar týmito spôsobmi:

1. vyplnením objednávky v elektronickom obchode na stránke www.aquapumps.sk

2. e-mailom na adrese info@aquapumps.sk alebo objednavky@aquapumps.sk kde kupujúci uvedie presný názov tovaru, počet objednaných kusov, presnú adresu a telefónne číslo.

3. telefonicky na telefonných číslach 0911 528 094 alebo 0917 616 877.

Objednávka

Po odoslaní objednávky dostane kupujúci e-mail s informáciou o zaevidovaní objednávky do systému.

Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto obchodné podmienky.

Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné potvrdenie objednávky.

Odoslanú objednávku záväzne potvrdí predávajúci počas pracovných dní do 48 hodín e-mailom alebo telefonicky. V nej oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Potvrdením objednávky predávajúci akceptuje návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Predávajúci môže kupujúceho kedykoľvek kontaktovať dodatočne telefonicky, e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.


Článok III.
Práva a povinnosti predávajúceho


Predávajúci je povinný:

- dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, termíne a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
- tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.
- odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, daňový doklad).
- bezodkladne informovať zákazníka, ak nemôže dodať objednaný tovar (napr: pre prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok) a do 15 dní mu vrátiť zaplatený preddavok alebo cenu zaplatenú za tovar. Zákazník má možnosť dohodnúť sa s internetovým obchodom na náhradnom plnení. V takom prípade je predávajúci povinný dodať zákazníkovi tovar v rovnakej cene a kvalite.

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Predávajúci nezodpovedá za:

- oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, kuriérskou službou alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa.
- za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo kuriérskou službou.
- ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám (takýto tovar nie je možné považovať za oprávnenú reklamáciu).


Článok IV.
Práva a povinnosti kupujucého

Kupujúci je povinný:

- prevziať zakúpený alebo objednaný tovar
- skontrolovať neporušenosť obalov, v prípade akéhokoľvek problému tento nahlásiť bezodkladne nám ešte za prítomnosti kuriéra alebo na pošte.
- zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote, splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami po potvrdení objednávky predávajúcim.


Článok V.
Cena za tovar


1. Ceny uvedené na internetových stránkach www.aquapumps.sk sú vrátane 20% DPH.

2. Všetky zľavy sú počítané z ceny uvedenej na internetových stránkach www.aquapumps.sk

3. K cene za tovar bude pripočítaná cena za doručenie tovaru podľa spôsobu a váhy objednaného tovaru.

4. Balné alebo iné poplatky nie sú účtované.

5. Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru.

6. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.


Článok VI.
Platba za tovar

Kupujúci môže uhrádzať platbu za tovar následovným spôsobom:

1. na dobierku pri prevzatí tovaru od kuriéra alebo na pošte.

2. prevodným príkazom alebo vkladom na účet predajcu vedený v:

ČSOB IBAN: SK77 7500 0000 0040 2025 8429

3. hotovosťou platí pri osobnom prevzatí tovaru


Článok VII.
Dodacie podmienky

Kupujúci berie na vedomie, že ponuka tovaru na stránkach www.aquapumps.sk nepredstavuje presný stav zásob na sklade, ale sortiment, ktorý je kupujúcemu prostredníctvom týchto stránok ponúkaný.

O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky prípadne pred zaslaním tovaru e-mailom alebo telefonicky.

Dodacie lehoty:

- ak je tovar na sklade predávajúceho, je odoslaný v najbližší pracovný deň (do 48 hodín) od prijatia objednávky.

- ak je tovar na sklade u distribútora, potom je odoslaný predávajúcim kupujúcemu spravidla v rozpätí 3-4 pracovných dní.

- v prípade niektorých tovarov môže byť dodacia doba aj dlhšia, o čom je však kupujúci informovaný predávajúcim do 3 pracovných dní od prijatia objednávky Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku.

Forma a doba doručenia:

- Expres kuriérom Slovenskej pošty: do 48 hodín od zaslania tovaru. Doručovanie sa vykonáva počas pracovných dní kupujúcemu.

- Slovenskou poštou balík na adresu alebo balík na poštu - spravidla do 2-3 dní od zaslania tovaru. Doručovanie sa vykonáva počas pracovných dní.

- V prípade rozvozu realizovanom predávajúcim v Poprade a okolí je tovar, ktorý je na sklade, doručený do rúk kupujúceho alebo ním poverenej osoby na základe vzájomnej dohody (zvyčajne do 48 hodín) v pracovných dňoch.

Všeobecné dodacie podmienky:

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho.
Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia.
Zásielka s tovarom obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku (ak je súčasťou výrobku) a záručný list (ak je súčasťou výrobku).
Kupujúci je povinný tovar riadne prezrieť a zároveň sa oboznámiť so všetkými dokladmi týkajúcimi sa tovaru odovzdanými zo strany predávajúceho, najmä dokladmi potrebnými k užívaniu tovaru.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho jeho odovzdaním.


Článok VIII.

Miesto doručenia tovaru

Predaj a doručenie tovaru prostredníctvom www.aquapumps.sk je vykonávaný len v rámci Slovenskej republiky. V prípade záujmu o doručenie tovaru mimo územie SR je potrebné kontaktovať predajcu.


Článok IX.

Poplatky za dodanie tovaru


1. Doprava prostredníctvom Expres kuriéra Slovenskej pošty na dobierku alebo platbou vopred na účet (objednaný tovar bude zaslaný po prijatí platby na náš účet)

Cena dopravy EXPRES Kuriér (Slovenská pošta) závisí od celkovej hmotnosti objednaných produktov. Cenu za dopravu si môžete pozrieť po pridaní produktu do nákupného košíka ak kliknete na ikonku "výpočet dopravy".

2. Doprava prostredníctvom Slovenskej pošty (balík na poštu alebo balík na adresu). Hmotnosť objednaného tovaru maximálne do 10 kg.

Jednotná cena prepravy (balík na poštu) 3.90,-EUR s DPH
Jednotná cena prepravy (balík na adresu) 4.50,-EUR s DPH


Článok X.

Vrátenie tovaru a odstúpenie od kúpnej zmluvy


1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci splnil informačné povinnosti podľa tohto zákona, pre ostatné prípady sa uplatňuje ods. 2 alebo 3 Zákona. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho počas jeho prevádzkových hodín alebo toto odstúpenie podať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch, prípadne takéto uplatnenie práva je možné uplatniť aj v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár:

Formulár na odstúpenie od zmluvy

3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, zásielka nebude prevzatá.

4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Článok XI.

Záruky a reklamácie

Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode www.aquapumps.sk je totožná so záručnou dobou poskytovanou výrobcom daného tovaru, pričom minimálna dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov.

Ak to druh tovaru vyžaduje, dostane kupujúci pri nákupe tovaru potvrdený záručný list spolu s kontaktnými údajmi na záručný a pozáručný servis v SR. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevazatia tovaru kupujúcim.

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak zistí mechanické poškodenie výrobku alebo obalu výrobku, je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Výhradu k tovaru uvedie kupujúci buď na preberací list, alebo vyhotoví s prepravcom škodový zápis. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru.

späť
NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.